Hållbart DNA genom hela BMW iX.

HÅLLBART DNA GENOM HELA BMW iX.

I sitt fokus på hållbarhet och innovation tar BMW en helhetssyn - från leveranskedjan genom produktions- och användningsfas till återvinning. Ett exempel är den nya BMW iX, som byggs i Dingolfing. Christoph Schröder, chef för anläggningen förklarar vad begreppet hållbarhet innebär på deras anläggningar.

Läs mer
HÅLLBART DNA GENOM HELA BMW iX.

Produktionsanläggningarna för den första BMW iX kommer snart att tas i drift. Uppfyller produktionsstarten dina förväntningar?

 

Tillsammans med våra kollegor inom utveckling har vi noggrant förberett oss för BMW iX och är precis enligt tidplan här i Dingolfing. Anläggningarna är också redan igång eftersom vi för närvarande producerar BMW iX-fordon i förserien. Men naturligtvis väntar vi ivrigt på den officiella produktionsstarten. Förberedelserna för BMW iX började på Dingolfing-området för två till tre år sedan. Vi har investerat över 400 miljoner euro här - i omvandlingsåtgärder, nya anläggningar - för att göra de olika produktionsområdena lämpliga för att bygga denna modell.

 

 

Drivs anläggningen i Dingolfing uteslutande med grön energi?

 

Vår externa elektricitet är faktiskt 100 procent grön - via ursprungsintyg eller, som i fallet med produktionen av BMW iX, via regional direkt upphandling från ett vattenkraftverk. Vi har producerat vår egen el i högeffektiva kraftvärmeverk i många år. Just nu producerar dessa värme och elektricitet från naturgas. Under de kommande åren planerar vi däremot en bred expansion av vår egen förnybara kraftproduktion - till exempel genom solceller.

Läs mer
Econyl
BMW Group plan Dingolfing

BMW iX - stark kombination av körglädje och hållbarhet.

Jämfört med en SAV med en dieselmotor producerar en BMW iX xDrive 40 (EU-28 elmix) 45 procent mindre växthusgaser under sin livscykel. Att producera högspänningslagringsceller är energikrävande - men BMW Group använder uteslutande grön el för att tillverka BMW iX. Högspänningslagringsmaterialet som används för BMW iX bryts och bearbetas under humana och rättvisa förhållanden. BMW Group köper själv kobolt och litium och gör dem tillgängliga för batteritillverkarna, vilket utesluter brott mot mänskliga rättigheter. Det finns obligatoriska specifikationer för leverantörer angående materialens återvinningsbarhet och föroreningsfria natur. Interiören använder till exempel naturläder med garvning av olivblad, tyg med ull i sitsöverdraget, FSC-certifierat trä i kontrollpanelen i mittkonsolen och återvunnen plast (Econyl®) för golvbeklädnad och mattor.

Läs mer
"BMW Group använder uteslutande grön el för att tillverka BMW iX."
Christoph Schröder, chef för BMW Group-anläggningen i Dingolfing
BMW iX DNA Dingolfing 1

BMW Group-fabriken i Dingolfing är en av de mest moderna produktionsanläggningarna i världen - även när det gäller dess ekologiska fotavtryck. Var sparas energi och koldioxidutsläpp här?

 

Vi har tydliga mål för att minska resursförbrukningen - och vi har alltid uppnått dem. Vilket gäller energi men också andra resurser som vatten. I båda fallen har vi genom en mängd olika åtgärder minskat förbrukningen per fordon med mer än en femtedel under de senaste tio åren. Till år 2030 siktar vi på det ambitiösa målet att minska koldioxidutsläppen per fordon med ytterligare 80 procent jämfört med 2019. För att nå det målet arbetar vi med en rad olika insatser - från byggteknik och ett energieffektivt maskin- och anläggningssystem till ökad användning av förnybar energi. Dessutom har hållbarhet alltid flera aspekter på en så stor anläggning - och sträcker sig från förpackningsplanering, transportlogistik och återvinning till ämnen som biologisk mångfald eller vattenhantering. Här är bara ett exempel: Vi har över ett dussin anläggningsägda brunnar som levererar över 40 procent av vårt vattenbehov, vilket sparar dricksvattenreserver i regionen.

Läs mer
BMW iX DNA Dingolfing 2
"Till år 2030 siktar vi på det ambitiösa målet att minska koldioxidutsläppen per fordon med ytterligare 80 procent jämfört med 2019."
Christoph Schröder, BMW Group
BMW iX DNA recycle

Hur hanterar ni produktionsavfall på anläggningen?

 

Vi återvinner kontinuerligt väldigt mycket av vårt avfall. Sett över hela anläggningen har vi en återvinningsgrad på över 99 procent. Majoriteten av det kommer naturligtvis från pressanläggningen, där vi separerar stål- och aluminiumskrot efter typ och gör det tillgängligt för tillverkare igen. I synnerhet när det gäller aluminium är detta ett viktigt steg mot en sluten slinga eller cirkulär ekonomi, eftersom produktionen av sekundärt aluminium är flera gånger mindre energiintensiv - vilket innebär betydligt mindre koldioxid. Men återvinning spelar också en viktig roll inom andra områden - både på kontoret och i produktionen. Vi separerar totalt 85 typer av avfall - inklusive mer än 20 olika plaster.

Läs mer
BMW iX DNA recycle 2
ALLT OM BMW iX.

ALLT OM BMW iX.

eAcademy - tips, råd och nyheter.

TIPS OCH NYHETER OM LADDBARA BILAR.