MER VERKLIGHETSNÄRA. MINDRE OSÄKERHET.

Lagändringar av testmetoderna för mätning av förbrukning, utsläpp och skadliga ämnen.

1992 infördes EU-körcykeln som även kallas för nya europeiska körcykeln (NEDC, NEFZ). Allt sedan dess har alla värden för bränsleförbrukning och utsläpp från fordon beräknats med hjälp av den här metoden. Problemet har varit att testvärdena i laboratorierna inte har överensstämt med verkliga värden för förbrukning och utsläpp vid normal vardagskörning.
 

Från och med september 2018 kommer EU-körcykeln att ersättas av en ny, mer realistisk körcykel, som kallas WLTP. Det står för Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure och är en testmetod för personbilar, vilken har standardiserats för att kunna tillämpas globalt.
 

Dessutom kompletteras den med ett utsläppstest, där mätningen utförs direkt på vägen: RDE (Real Driving Emissions).
 

De nya testmetoderna gör att bilköpare får en mer realistisk uppfattning om olika bilars bränsleförbrukning, elförbrukning och utsläpp.

Läs mer
MER VERKLIGHETSNÄRA. MINDRE OSÄKERHET.Lagändringar av testmetoderna för mätning av förbrukning, utsläpp och skadliga ämnen.

DEN NYA KÖRCYKELN: WLTP.

Mer realistiska förbruknings- och utsläppsvärden tack vare mer verklighetsnära testförhållanden.

Den nya mätmetoden WLTP bygger på att testvillkoren nu ligger närmare de verkliga förhållandena, vilket gör att värdena i högre grad kommer att spegla realiteten. Detta innebär bland annat att de nya testvillkoren är betydligt tuffare genom att både hastigheten är högre och körcykeln är längre (30 istället för 20 minuter).
 

För att kunna räkna ut det exakta koldioxidvärdet provas inte enbart standardutrustade bilar i den nya körcykeln, utan även bilar med extrautrustning. Detta leder till att det finns två värden för varje bilmodell: det lägsta och det högsta standardvärdet för förbrukning beroende på aerodynamik, vikt och rullmotstånd. Tack vare WLTP-körcykeln kan du i framtiden få reda på el-/bränsleförbrukning och koldioxidvärde för en individuell bil. Om det gäller en viss bil med specifierad utrustning kan de aktuella värdena beräknas direkt. Givetvis finns det även avvikelser, trots noggrannheten vid den nya testmetoden. De verkliga värdena för bränsleförbrukning och utsläpp beror även fortsättningsvis på vilka villkor som råder lokalt och påverkas av faktorer som topografi, klimat, personlig körstil och körtekniska förhållanden. Även trafikläget, hur tungt bilen är lastad och användning av exempelvis klimatanläggning spelar in. Faktum är att testvillkoren är mer realistiska än tidigare, vilket gör att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kommer att bli högre på pappret, och att elräckvidd blir lägre. Detta ändrar dock inget vad gäller den verkliga förbrukningen eller räckvidden. Parallellt arbetar BMW Group kontinuerligt på att ta fram ny teknik för att förbättra förbrukningen och räckvidden ännu mer.
 

BMW Group arbetar redan med att ställa om till den nya testmetoden och förbereder stegvis det framtida utbudet med nya bilar, nya motorvarianter och tekniska modifieringar. På så sätt säkerställer BMW Group att alla bilar i hela modellprogrammet alltid kommer att uppfylla de krav och regler som ställs i gällande lagar och bestämmelser.
 

Från och med september 2017 är tillämpning av WLTP-körcykeln ett krav för alla nya typgodkända bilar.
 

I lagen sägs dock att de värden som uppmätts med WLTP-körcykeln till en början ska räknas om till motsvarande värden för EU-körcykeln i kommunikationen med kunderna. För detta har EU-kommisionen tagit fram en korrelationsmetod som är bindande och gäller för alla biltillverkare.
 

Detta för att underlätta omställningen för alla parter. Hur lång denna fas är beror på bestämmelserna i respektive land och kan därmed variera mellan de olika marknaderna.
 

Från och med september 2018 är alla biltillverkare skyldiga enligt lag att tillämpa WLTP-körcykeln fullt ut. Detta gäller för bilar som säljs inom EU samt i Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein, Israel och Irland.
 

Till december 2020 ska slutligen alla länder som tillämpar EU:s lagstiftning om fordonsregistrering garantera att det finns tillgång till WLTP-värden för alla bilar.

Läs mer
”Den nya körcykeln säkerställer att mätningarna i laboratoriet bättre motsvarar den faktiska förbrukningen på vägarna”.
European Automobile Manufacturers Association (ACEA)

WLTP JÄMFÖRT MED EU-KÖRCYKELN.

Här är de konkreta skillnaderna mellan den gamla och den nya körcykeln.

Körcykeln
EU-körcykeln
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Begränsning av skadliga utsläpp på vägen.

Förutom WLTP-uppgifter är alla billtillverkare i EU, Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein, Israel och Irland skyldiga att även ange RDE-värden (Real Driving Emissions) från och med september 2018. Vid dessa RDE-test mäts utsläppen av skadliga ämnen, till exempel partiklar och kväveoxider (NOx), direkt vid körning på vägen. På så sätt bestäms de genomsnittliga utsläppsvärdena som beräknas uppkomma vid faktisk körning i vardagen.
 

För att ytterligare reducera utsläppen av skadliga ämnen vid körningen använder BMW Group olika metoder för avgasrening för sina bilmodeller.
 

BMW BluePerformance är till exempel en teknik som minskar utsläppet av kväveoxider från dieselmotorer. För alla dieselmotorer använder BMW Group så kallade NOx-fällor för att minska utsläppet av kväveoxider. Beroende på modell används även en SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) med ureahaltigt AdBlue för att omvandla upp till 90 procent av kväveoxiderna till vattenånga och ofarligt kväve.
 

BMW Group var den första biltillverkare som började serietillverka kombinationen av NOx-fälla och SCR-katalysator.
 

Dessutom är alla BMW:s dieselbilar sedan 2006 standardutrustade med partikelfilter som minskar utsläppen av dieselpartiklar. Även för bensinmodellerna börjar särskilda partikelfilter införas.
 

Därmed klarar BMW Group det lägre gränsvärdet i avgasnormen EU6c, som alla nytillverkade bilar måste uppfylla från och med september 2018. Jämfört med EU6c-normen är gränsvärdena för antal partiklar i avgaserna från bensindrivna bilar lägre. För dieseldrivna bilar gäller samma partikelgränsvärden.

Läs mer

EU:S AVGASNORMER.

Minskande värden. Ökande utmaningar.

EU-avgasnormen bestämmer de gällande gränsvärdena för avgasutsläpp, till exempel kväveoxider och partiklar. Gränsvärdena varierar beroende på motor och biltyp. För att ge minskad påverkan på klimatet och bättre luftkvalitet skärps dessa gränsvärden allt mer. Det leder till nya utmaningar för biltillverkarna.

RDE: ALLT OM DEN NYA TESTMETODEN.

Läs mer om den nya mätmetoden för utsläpp av farliga ämnen.

TIPS FÖR EN EFFEKTIVARE KÖRSTIL.

Ett ännu effektivare sätt att köra – med intelligenta och bränslesparande teknik från BMW.

VANLIGA FRÅGOR.

Har du frågor? Vi har svaren.

  • Vad är WLTP?
  • Vad innebär WLTP-körcykeln?
  • Vad gör BMW Group för att möta kraven i den nya WLTP-metoden?
  • Vad innebär WLTP för mig?
  • Vad är RDE?
  • Vad är EU6?
  • Vad innebär SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction)?
  • Vad är BluePerformance?
  • Vad är ett partikelfilter?
  • Vad innebär WLTP för elbilar och laddhybrider?