MER VERKLIGHETSNÄRA. MINDRE OSÄKERHET.

Lagändringar av testmetoderna för mätning av förbrukning, utsläpp och skadliga ämnen.

1992 infördes EU-körcykeln som även kallas för nya europeiska körcykeln (NEDC, NEFZ). Allt sedan dess har alla värden för bränsleförbrukning och utsläpp från fordon beräknats med hjälp av den här metoden. Problemet har varit att testvärdena i laboratorierna inte har överensstämt med verkliga värden för förbrukning och utsläpp vid normal vardagskörning.
 

Från och med september 2018 kommer EU-körcykeln att ersättas av en ny, mer realistisk körcykel, som kallas WLTP. Det står för Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure och är en testmetod för personbilar, vilken har standardiserats för att kunna tillämpas globalt.
 

Dessutom kompletteras den med ett utsläppstest, där mätningen utförs direkt på vägen: RDE (Real Driving Emissions).
 

De nya testmetoderna gör att bilköpare får en mer realistisk uppfattning om olika bilars bränsleförbrukning, elförbrukning och utsläpp.

Läs mer
MER VERKLIGHETSNÄRA. MINDRE OSÄKERHET.Lagändringar av testmetoderna för mätning av förbrukning, utsläpp och skadliga ämnen.

DEN NYA KÖRCYKELN: WLTP.

Mer realistiska förbruknings- och utsläppsvärden tack vare mer verklighetsnära testförhållanden.

Den nya mätmetoden WLTP bygger på att testvillkoren nu ligger närmare de verkliga förhållandena, vilket gör att värdena i högre grad kommer att spegla realiteten. Detta innebär bland annat att de nya testvillkoren är betydligt tuffare genom att både hastigheten är högre och körcykeln är längre (30 istället för 20 minuter).
 

För att kunna räkna ut det exakta koldioxidvärdet provas inte enbart standardutrustade bilar i den nya körcykeln, utan även bilar med extrautrustning. Detta leder till att det finns två värden för varje bilmodell: det lägsta och det högsta standardvärdet för förbrukning beroende på aerodynamik, vikt och rullmotstånd. Tack vare WLTP-körcykeln kan du i framtiden få reda på el-/bränsleförbrukning och koldioxidvärde för en individuell bil. Om det gäller en viss bil med specifierad utrustning kan de aktuella värdena beräknas direkt. Givetvis finns det även avvikelser, trots noggrannheten vid den nya testmetoden. De verkliga värdena för bränsleförbrukning och utsläpp beror även fortsättningsvis på vilka villkor som råder lokalt och påverkas av faktorer som topografi, klimat, personlig körstil och körtekniska förhållanden. Även trafikläget, hur tungt bilen är lastad och användning av exempelvis klimatanläggning spelar in. Faktum är att testvillkoren är mer realistiska än tidigare, vilket gör att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kommer att bli högre på pappret, och att elräckvidd blir lägre. Detta ändrar dock inget vad gäller den verkliga förbrukningen eller räckvidden. Parallellt arbetar BMW Group kontinuerligt på att ta fram ny teknik för att förbättra förbrukningen och räckvidden ännu mer.
 

BMW Group arbetar redan med att ställa om till den nya testmetoden och förbereder stegvis det framtida utbudet med nya bilar, nya motorvarianter och tekniska modifieringar. På så sätt säkerställer BMW Group att alla bilar i hela modellprogrammet alltid kommer att uppfylla de krav och regler som ställs i gällande lagar och bestämmelser.
 

Från och med september 2017 är tillämpning av WLTP-körcykeln ett krav för alla nya typgodkända bilar.
 

I lagen sägs dock att de värden som uppmätts med WLTP-körcykeln till en början ska räknas om till motsvarande värden för EU-körcykeln i kommunikationen med kunderna. För detta har EU-kommisionen tagit fram en korrelationsmetod som är bindande och gäller för alla biltillverkare.
 

Detta för att underlätta omställningen för alla parter. Hur lång denna fas är beror på bestämmelserna i respektive land och kan därmed variera mellan de olika marknaderna.
 

Från och med september 2018 är alla biltillverkare skyldiga enligt lag att tillämpa WLTP-körcykeln fullt ut. Detta gäller för bilar som säljs inom EU samt i Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein, Israel och Irland.
 

Till december 2020 ska slutligen alla länder som tillämpar EU:s lagstiftning om fordonsregistrering garantera att det finns tillgång till WLTP-värden för alla bilar.

Läs mer
”Den nya körcykeln säkerställer att mätningarna i laboratoriet bättre motsvarar den faktiska förbrukningen på vägarna”.
European Automobile Manufacturers Association (ACEA)

WLTP JÄMFÖRT MED EU-KÖRCYKELN.

Här är de konkreta skillnaderna mellan den gamla och den nya körcykeln.

Körcykeln
EU-körcykeln
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Begränsning av skadliga utsläpp på vägen.

Förutom WLTP-uppgifter är alla billtillverkare i EU, Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein, Israel och Irland skyldiga att även ange RDE-värden (Real Driving Emissions) från och med september 2018. Vid dessa RDE-test mäts utsläppen av skadliga ämnen, till exempel partiklar och kväveoxider (NOx), direkt vid körning på vägen. På så sätt bestäms de genomsnittliga utsläppsvärdena som beräknas uppkomma vid faktisk körning i vardagen.
 

För att ytterligare reducera utsläppen av skadliga ämnen vid körningen använder BMW Group olika metoder för avgasrening för sina bilmodeller.
 

BMW BluePerformance är till exempel en teknik som minskar utsläppet av kväveoxider från dieselmotorer. För alla dieselmotorer använder BMW Group så kallade NOx-fällor för att minska utsläppet av kväveoxider. Beroende på modell används även en SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) med ureahaltigt AdBlue för att omvandla upp till 90 procent av kväveoxiderna till vattenånga och ofarligt kväve.
 

BMW Group var den första biltillverkare som började serietillverka kombinationen av NOx-fälla och SCR-katalysator.
 

Dessutom är alla BMW:s dieselbilar sedan 2006 standardutrustade med partikelfilter som minskar utsläppen av dieselpartiklar. Även för bensinmodellerna börjar särskilda partikelfilter införas.
 

Därmed klarar BMW Group det lägre gränsvärdet i avgasnormen EU6c, som alla nytillverkade bilar måste uppfylla från och med september 2018. Jämfört med EU6c-normen är gränsvärdena för antal partiklar i avgaserna från bensindrivna bilar lägre. För dieseldrivna bilar gäller samma partikelgränsvärden.

Läs mer

EU:S AVGASNORMER.

Minskande värden. Ökande utmaningar.

EU-avgasnormen bestämmer de gällande gränsvärdena för avgasutsläpp, till exempel kväveoxider och partiklar. Gränsvärdena varierar beroende på motor och biltyp. För att ge minskad påverkan på klimatet och bättre luftkvalitet skärps dessa gränsvärden allt mer. Det leder till nya utmaningar för biltillverkarna.

RDE: ALLT OM DEN NYA TESTMETODEN.

Läs mer om den nya mätmetoden för utsläpp av farliga ämnen.

TIPS FÖR EN EFFEKTIVARE KÖRSTIL.

Ett ännu effektivare sätt att köra – med intelligenta och bränslesparande teknik från BMW.

VANLIGA FRÅGOR.

Har du frågor? Vi har svaren.

 • Vad är WLTP?

  Förkortningen WLTP står för engelskans Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, det vill säga en körcykel för personbilar som standardiserats för att kunna tillämpas globalt.

  Den börjar gälla i september 2018 för alla nya bilar och innebär att de enligt lag ska provas med en ny testmetod, som ger mer realistiska värden för el-/bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. WLTP ersätter stegvis den EU-körcykel som har tillämpats hittills.

 • Vad innebär WLTP-körcykeln?

  Förbrukning och utsläpp av avgaser hänger bland annat ihop med hur man kör. Därför har kördata från hela världen samlats in för att användas i WLTP. Utifrån dessa data har fyra representativa testfaser med olika snitthastighet definierats: låg (low), medelhög (medium), hög (high) och extra hög (extra high). Dessa faser karakteriseras av olika kraftig acceleration, antal inbromsningar och stopp för att komma så nära realistiska körsituationer som möjligt. Kombinationen av dessa faser utgör en körcykel, som biltillverkaren anger som bas för blandad körning. Eftersom elbilar och laddhybrider ofta körs i stadstrafik omfattar körcykeln för dessa bilar en femte fas: ”city”. Den baseras på faserna med medelhastighet låg (low) och medelhög (medium).

 • Vad gör BMW Group för att möta kraven i den nya WLTP-metoden?

  BMW Group arbetar redan nu med att ställa om till den nya testmetoden och förbereder stegvis det framtida utbudet med nya bilar, nya motorvarianter och tekniska modifieringar. På så sätt kan BMW Group säkerställa att alla bilar i hela modellprogrammet alltid kommer att uppfylla de krav och regler som ställs i gällande lagar och bestämmelser.

  Du kan alltid lita på att bilar från BMW Group uppfyller kraven i lagar och bestämmelser. Detta bekräftas av resultaten i officiella undersökningar på nationell och internationell nivå.

 • Vad innebär WLTP för mig?

  Genom att WLTP-körcykeln införs kommer de värden som anges för förbrukning och koldioxidutsläpp att ligga närmare värdena vid verklig körning. Oberoende av det tar WLTP-körcykeln även hänsyn till bilens extrautrustning, vilket också gör värdena mer realistiska och motsvarar hur just din bil är konfigurerad. Samtidigt innebär siffror som ligger närmare verkligheten att bilar med förbränningsmotor får högre förbruknings- och koldioxidvärden och att elbilars och laddhybriders räckviddsvärden sänks. Beroende på vilka lagar och bestämmelser som gäller i respektive land kan även beskattningen beroende på koldioxidvärdet påverkas.

 • Vad är RDE?

  Förkortningen RDE står för Real Driving Emissions. Detta är en ny metod att beräkna utsläpp av skadliga ämnen som kväveoxider (NOx) och dieselpartiklar. Den avgörande skillnaden är att mätningen utförs vid körning på väg under realistiska förhållanden och inte i ett laboratorium. Mätningen görs genom att en portabel utsläppsmätutrustning (Portable Emissions Measurement System, PEMS) ansluts till testbilens avgasrör.

 • Vad är EU6?

  EU6 (även kallad EU6b) är den nu gällande avgasnormen för utsläpp och skadliga ämnen. Den sätter lägre gränsvärden för utsläpp av partiklar och kväveoxid från bilar än den tidigare normen EU5. Från och med september 2018* är det avgasnormen EU6c som gäller och därmed ännu lägre gränsvärden för partikelutsläpp för bensindrivna bilar. För dieseldrivna bilar gäller samma partikelgränsvärden. Med EU6d-TEMP från och med september 2019* och EU6d från och med januari 2021* sänks gränsvärdena för partiklar och kväveoxider något för att motsvara RDE-testmetoden.

  *Gäller nya bilar. För nya bilmodeller gäller den nya avgasnormen ett år tidigare.

 • Vad innebär SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction)?

  För att reducera bilars avgasvärden ännu mer tillförs en vätska som kallas AdBlue till dieselmotorerna. Tack vare SCR-katalysatorn (Selective Catalytic Reduction) med AdBlue-insprutning reduceras utsläppen av kväveoxider med 90 procent. Det som återstår är vattenånga, kväve och koldioxid (CO2).

 • Vad är BluePerformance?

  BMW använder BluePerformance-tekniken för att bilarna ska släppa ut ännu mindre kväveoxider. Tack vare denna metod kan dieselmotorns utsläppsvärden optimeras ytterligare. Förutom komponenterna partikelfilter och NOx-fälla är vissa modeller utrustade med SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) med AdBlue-insprutning, vilket minskar kväveoxiderna i avgaserna ännu mer.

 • Vad är ett partikelfilter?

  Ett partikelfilter är en anordning som reducerar antalet partiklar i avgaserna, tidigare enbart för dieselmotorer, men nu även för bensinmotorer.

 • Vad innebär WLTP för elbilar och laddhybrider?

  Eftersom elbilar och laddhybrider huvudsakligen används i städer omfattar WLTP-körcykeln inte bara de fyra faserna med låg, medelhög, hög och extra hög hastighet, utan har en extra femte fas: ”city”. Den är en kombination av de hastigheter som oftast används i stadstrafik; låg och medelhög hastighet. På så sätt går det att få fram mer realistiska räckviddsuppgifter.