EN ANSVARSFULL FRAMTID.

BMW Återvinning.

BMW skapar en grund för hållbar återvinning redan i utvecklings - och produktionsprocessen av varje ny BMW-modell.
Genom användning av återvinningsbara plaster, minskade materialvolymer och noggrann materialsortering ser BMW till att bilar snabbt och effektivt kan återvinnas när de har tjänat ut efter ett långt liv.
Detta koncept har bidragit till att BMW Group under en lång följ av år haft toppositionen som främsta bilföretag i Dow Jones Sustainability Group Index, världens viktigaste lista över hållbarhetsinriktade företag.

Läs mer

HÅLLBAR ÅTERVINNING.

Nya sätt att återvinna bilar: Skrotningen av gamla bilar sker hos bilåtervinningsföretag i för ändamålet godkända anläggningar. Varje kilo bilskrot återvinns och återanvänds på ett både ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Värdefulla råmaterial går in i produktionskretsloppet igen vilket skonar miljön. Det kontrollerade skrotningsförfarandet, förbehandlingen, demonteringen och återvinningen av restprodukten är de fyra stegen i hållbar återvinning av gamla bilar.

 • Kontrollerat skrotningsförfarande

  Återvinningen av bilen börjar med återlämning hos ett auktoriserat bildemonterings- eller återvinningsföretag. Det utfärdar ett mottagningsbevis, skickar det till Transportstyrelsen och är sedan ansvarigt för att bilen återvinns enligt en kontrollerad skrotningsprocess. Har bilen gällande vagnskadegaranti ska den återlämnas hos en BMW-återförsäljare för vidare transport till en auktoriserad BMW återvinningscentral. Om bilen skrotas utomlands ska ett skrotningsintyg utfärdas och skickas till Transportstyrelsen tillsammans med registreringsskyltar och registreringsbevis.

 • Avlägsnande av vätskor

  I förbehandlingsstadiet destrueras i första hand airbags och andra pyrotekniska komponenter. Den egentliga återvinningen börjar med att bilen töms på alla vätskor vid en särskild arbetsstation. Här töms exempelvis klimatanläggningen på köldmedel och bromsvätskan sugs ut, kylvätska, motorolja och transmissionsolja töms ut liksom bränslet som pumpas ut ur tank och bränslesystem. De olika vätskorna sorteras i separata behållare och bearbetas i en särskild anläggning eller återanvänds som de är.

 • Demontering

  I framtiden kommer 95 procent av vikten i en uttjänt bil att behöva återvinnas i form av komponenter eller som grundmaterial för tillverkning av nya komponenter. När det gäller metalldelar är det målet redan verklighet. Glas och många plastdetaljer kan redan idag återvinnas på ett ekonomiskt hållbart sätt. BMW Group har spelat en viktig roll i arbetet med att utveckla ny teknik för återvinning. Professionellt demonterade motorer kan renoveras och återanvändas i sitt ursprungliga syfte, som en form av högkvalitativ återvinning.

 • Återvinning av restprodukten

  Den demonterade restprodukten (det som är kvar av bilen efter demontering) tas om hand i en fragmenteringsanläggning. I fragmenteringsmaskinen delas bilen upp i mindre bitar, stora som en handflata, och sorteras. Plast, textil, järn och andra metaller återvinns och återanvänds.

FRAMTIDENS KÖRGLÄDJE ÄR ELEKTRISK.

FRAMTIDENS KÖRGLÄDJE
ÄR ELEKTRISK.

DESIGN FOR RECYCLING.

BMW:s Design for Recyling-ingenjörer sätter standarden för återvinningen och skrotningen av uttjänta fordon genom att sätta tonvikten på effektivitet och hållbarhet. Återvinning är därmed en integrerad del av produktutvecklingsprocessen. På så vis kan man redan tidigt i processen ta hänsyn till faktorer som har relevans för återvinning, som komponentdesign, materialval och fogningsmetoder.
Målsättningen är att främja en ökad användning av återvunna, kvalitetstestade andrahandsmaterial i nya bilar. Detta banar väg för ett slutet materialkretslopp.

ALLA TJÄNSTER FRÅN BMW GROUP

INTELLIGENTA KOMPONENTER MED ETT INBYGGT ANDRA LIV.

BMW har som övergripande målsättning att minimera bilens miljöpåverkan under dess totala livscykel. Redan i utvecklings- och produktionsfasen för varje ny bil läggs grunden till en miljövänlig och effektiv återvinning.

 • Åtgärder för en miljövänlig återvinning

  • I utvecklingsfasen utvärderar konstruktörerna samtliga komponenter utifrån deras återvinningsbarhet och dokumenterar detta i komponentritningen.
  • För stora komponenter som stötfångardetaljer, instrumentpanel och liknande utarbetar man återvinningskoncept.
  • Vid materialurvalet minskar man antalet materialsorter och användandet av ej återvinningsbara material.
  • Valet av lämpliga smarta fogningsmetoder resulterar i hög separationsgrad vid demontering av komponenter.
  • Med hjälp av fallstudierna ”Life Cycle Assessment” utvärderar man komponenternas miljöeffekter.
  • Via virtuella och fysiska demonteringsanalyser säkerställer man att varje BMW-bil uppfyller de uppsatta målen.
  • Resultaten från demonteringsanalyserna implementerar BMW i sin utbildning samt i den detaljerade dokumentationen för alla kommersiella delar av återvinningsprocessen.

 • Effektiv återvinning av BMW-bilar

  Dessa åtgärder garanterar för alla BMW-bilar att:
  • fullständig destruktion av pyrotekniska komponenter som airbags och bältesförsträckare utförs på ett säkert och certifierat sätt,
  • bilen är konstruerad på ett sådant sätt att samtliga vätskor, det vill säga oljor, bränsle, köldmedium och bromsvätska etc snabbt kan dräneras,
  • plastkomponenter med en vikt på över 200 gram märks med en materialbeteckning,
  • stora plastdetaljer som lämpar sig för kommersiell återvinning kan demonteras snabbt och enkelt.

SKROTNING AV ÄLDRE FORDON.

Bilens sista ägare måste lämna in sin gamla bil till ett mottagningsställe eller auktoriserat bilåtervinningsföretag. Mottagningsstället eller återvinningsföretaget utfärdar det mottagningsbevis som krävs när en personbil ska avregistreras för att skrotas och är sedan anvarigt för att bilen skrotas och återvinns på ett korrekt sätt.

De bilar som BMW levererat i Sverige tas emot kostnadsfritt av återvinningsföretag som BMW samarbetar med. Din BMW-återförsäljare ger dig information om vem du ska vända dig till.

Förutsättningar för kostnadsfri återvinning av bilen:
Den gamla bilen måste vara komplett (det vill säga innehålla motor, drivlina, kaross, katalysator, värdefulla elektroniska komponenter och andra grundläggande komponenter) och fri från skräp.